Obchodní podmínky, GDPR, půjčovní řád

Jsme toho názoru, že smlouvy a zákony jsou potřeba až ve chvíli, kdy lidem dochází vzájemné pochopení. Pokud se Vám i přes naši snahu a důraz na kvalitu cokoliv nebude pozdávat, ozvěte se, vždy najdeme řešení ke spokojenosti obou stran. Nebudete-li něčemu rozumět, nebo Vás napadnou různé dotazy, napište email, zavolejte – jsme tu pro Vás.

Obchodní podmínky společnosti H.P.R. Cars s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“), jejichž předmětem je oprava motorového vozidla a poskytování dalších služeb souvisejících s motorovými vozidly (dále jen „Dílo“), uzavřené mezi společností H.P.R. Cars s.r.o., IČ: 085 42 635, sídlem Jabloňová 2136/11, 106 00 Praha 10 – Záběhlice (dále jen „Zhotovitel“) jako zhotovitelem a další osobou jako objednatelem (dále jen „Objednatel“), nedojde-li mezi nimi k odlišnému ujednání.

1.2. Těmito obchodními podmínkami se řídí rovněž smlouvy o nájmu náhradního motorového vozidla po dobu provádění Díla, uzavřené mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

2. Postup Zhotovitele při provádění Díla

2.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně.

2.2. Zhotovitel je oprávněn provést Dílo nebo jeho část prostřednictvím třetí osoby.

2.3. Součástí opravy je i posouzení stavu motorového vozidla.

2.4. Je-li to potřebné, je Zhotovitel při opravě vozidla oprávněn nahradit poškozené části vozidla jinými věcmi opatřenými Zhotovitelem (dále jen „náhradní díly“).

2.5. Není-li jiného ujednání, je Zhotovitel oprávněn při opravě použít náhradní díly, které odpovídají stáří, stavu a hodnotě vozidla, včetně náhradních dílů z druhovýroby a dříve použitých dílů

3. Vyřízení vyplacení pojistného plnění

3.1. Má-li Objednatel právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen „povinné ručení“) nebo z havarijního pojištění, a poskytne-li k tomu Zhotoviteli potřebnou součinnost (zejména udělí Zhotoviteli plnou moc k jednání s pojišťovnou nebo s Českou kanceláří pojistitelů a v případě havarijního pojištění předloží a poskytne Zhotoviteli pojistnou smlouvu), zařídí Zhotovitel, jako zástupce Objednatele, komunikaci s pojišťovnou nebo Českou kanceláří pojistitelů za účelem vyplacení pojistného plnění souvisejícího s Dílem, které bude vyplaceno přímo Zhotoviteli.

3.2. Zařizuje-li Zhotovitel výplatu pojistného plnění z povinného ručení nebo havarijního pojištění a není-li zjevné, že motorové vozidlo není ve stavu, kdy se jedná o tzv. totální škodu, kdy se oprava ekonomicky nevyplatí, vyčká Zhotovitel s dalším postupem posouzení pojišťovny nebo České kanceláře pojistitelů. Jde-li o případ totální škody, je předmětem Smlouvy pouze komunikace s pojišťovnou nebo Českou kanceláří pojistitelů za účelem vyplacení pojistného plnění.

3.3. Pojistné plnění související s Dílem uhrazené Zhotoviteli se považuje za platbu Objednatele na cenu Díla, případně částečně na nájemné za nájem náhradního vozidla.

4. Cena Díla

4.1. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu Díla vyčíslenou za provedené práce, další poskytnuté služby a náhradní díly použité pro provádění Díla.

4.2. Za provedené práce a další poskytnuté služby uhradí Objednatel Zhotoviteli v rámci ceny Díla částku ve výši dle aktuálního ceníku prací a služeb Zhotovitele (dále jen „Ceník“). Za plnění neuvedené v Ceníku, které nebude ani jinak mezi Zhotovitelem a Objednatelem smluvně ujednáno, uhradí Objednatel v rámci ceny Díla částku ve výši obvyklé v místě a čase provádění Díla.

4.3. Za náhradní díly uhradí Objednatel v rámci ceny Díla částku odpovídající pořizovacím nákladům Zhotovitele na ně.

4.4. Požaduje-li Objednatel ujednat pevnou cenu Díla opravou vozidla a nemůže-li Zhotovitel tuto cenu zjistit bez odstrojení vozidla, je Objednatel povinen uhradit cenu práce na odstrojení vozidla. Nesouhlasí-li poté Objednatel s cenou Díla sdělenou Zhotovitelem, Smlouva se tím ruší s účinky do budoucna a vozidlo je Objednateli vráceno ve stavu po odstrojení.

4.5. Nedojde-li k ukončení Smlouvy před poskytnutím pojistného plnění příslušnou pojišťovnou nebo Českou kanceláří pojistitelů Zhotoviteli a dále nejedná-li se o případ totální škody,je komunikace Zhotovitele s pojišťovnou nebo Českou kanceláří pojistitelů za účelem výplaty pojistného plnění z povinného ručení nebo havarijního pojištění součástí ceny Díla; cena Díla se však za tuto činnost nenavyšuje. V opačném případě má Zhotovitel za tuto činnost právo na odměnu ve výši stanovenou dle Ceníku.

4.6. Zakáže-li Objednatel další provádění Díla, dojde-li k ukončení Smlouvy jinak než splněním nebo v případě zániku Smlouvy, vzniká právo Zhotovitele na úhradu ceny za plnění poskytnuté dle stavu k okamžiku, kdy nastala některá ze skutečností uvedená v tomto ustanovení.

5. Nájem náhradního vozidla

5.1. Je-li ujednán nájem náhradního vozidla, sjednává se na dobu od uzavření Smlouvy do provedení Díla opravou vozidla.

5.2. Nájemné za nájem motorového vozidla uhradí Objednatel ve výši dle sazebníku náhradních vozidel.

5.3. Další práva a povinnosti smluvních stran

5.4. Je-li ve Smlouvě uveden termín provedení opravy, pak tento je pouze orientační, závislý na dostupnosti náhradních dílů a obsazenosti autolakovny.

5.5. Nepřevezme-li Objednatel vozidlo v přiměřené lhůtě na výzvu Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli paušální úhradu parkovného ve výši od 242,-Kč dle ceníku ostatní služby za každý i započatý den prodlení s převzetím vozidla.

5.6. Znemožní-li Objednatel dokončení Díla opravou vozidla, je povinen uhradit Zhotoviteli paušální úhradu parkovného ve výši od 242,-Kč dle ceníku ostatní služby za každý i započatý den od převzetí vozidla Zhotovitelem do jeho předání Objednateli.

5.7. Zadržet vozidlo je Zhotovitel oprávněn již od okamžiku, kdy mu vznikne právo na úhradu (nesplatné) pohledávky vůči Objednateli; v takovém případě právo zadržet vozidlo zaniká, pokud není pohledávka bez zbytečného odkladu zesplatněna.

5.8. V případě ukončení Smlouvy jinak než splněním nebo v případě zániku Smlouvy jsou vozidlo a jeho části předány Zhotovitelem Objednateli ve stavu, v jakém se nacházely k okamžiku, kdy nastala některá skutečnost uvedená v tomto ustanovení.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Před zněním těchto obchodních podmínek mají přednost odlišná ujednání obsažená ve Smlouvě, a to jen v rozsahu, ve kterém se Smlouva a obchodní podmínky liší.

6.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné od ______1.2.2021______

Informace o zpracování osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů, které je nezbytné pro splnění smlouvy nebo pro provedeníopatření přijatých před uzavřením smlouvy.

1. Účel dokumentu

1.1 Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám informace o zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu stanoveném v čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“ nebo „nařízení“).

2. Totožnost a kontaktní údaje správce

2.1 Správcem Vašich osobních údajů je H.P.R. Cars s.r.o., IČ 08542635 , s místem podnikání Jabloňová 11, Praha 10, 10600, provozovna Vídeňská 619/142, Praha 4, 14800 (dále jen „správce“).

2.2 Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Vídeňská 619/142, Praha 4, 14800, adresa elektronické pošty h.p.r.servis@gmail.com, telefon 776429729.

2.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

3. Právní základ zpracování osobních

3.1 Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

3.2 V rozsahu informativního zasílání zprávy o možném termínu technické kontroly vozidla je zákonným důvodem udělení souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

4. Účel zpracování osobních údajů

4.1 Účelem zpracování Vašich osobních údajů je realizace smlouvy o dílo a v této souvislosti provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, zejména příprava nabídky podmínek uzavření smlouvy.

4.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22nařízení.

5. Doba uložení osobních údajů

5.1 Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu plnění podle smlouvy o dílo, a dále uloženy po dobu pěti let.

5.2 Po skončení pětileté lhůty budou osobní údaje uchovávané v písemné formě zničeny a v elektronické formě anonymizovány.

6. Další příjemci osobních údajů

6.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zaměstnanci správce a jiné osoby podílejícíse na plnění smlouvy o dílo.

6.2 Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci

7. Práva subjektu údajů

7.1 Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR máte právo

7.1.1 požádat správce o přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem,

7.1.2 požádat o kopii těchto osobních údajů,

7.1.3 požádat o opravu nepřesných osobních údajů,

7.1.4 požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již nejsou potřebné pro poskytnutý účel, nebo pokud jsou správcem zpracovávány protiprávně,

7.1.5 požádat o omezení zpracování svých osobních údajů v případech stanovených v čl. 18 GDPR,

7.1.6 na přenositelnost Vašich osobních údajů.

7.2 Udělený souhlas s informativním zasílání zprávy o možném termínu technické kontroly vozidla můžete kdykoli odvolat.

7.3 Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, web: https://www.uoou.cz.

7.4 Poskytnutí Vašich osobních údajů správci k výše uvedenému účelu je smluvním požadavkem a nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

HPR Cars s.r.o. IČ 08542635

Poslední aktualizace 13.6.2022

Ceník – Pojistné Údálosti

Địa chỉ

Areál Vega Tour
Vídeňská 619/142
Praha 4, Kunratice – 148 00

Liên hệ

Thông tin công ty

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Copyright © 2022 H.P.R. Cars s.r.o. | Vyhrazujeme si právo na změny.

vi